PowerPoint กับการพูดแบบผู้นำ

“PowerPoint”  เป็นโปรแกรมที่หลายท่านมันจะมักจะเข้าใจและยึดติดว่า โปรแกรมนี้เป็นเครื่องมือหลักที่เป็นเสมือนผู้ช่วยถ่ายทอดเนื้อหา ข้อมูลที่ผู้พูดกำลังสื่อความ โดยให้ผู้ฟังดูไปพร้อมๆกันกับการนำเสนอ เพื่อให้เข้าใจได้ง่าย และตรงกัน

Read Me