7 เทคนิคเอาชนะความกลัว เมื่อต้องพูด!!

จากการที่ดิฉันเป็นวิทยากรสอนเรื่องการนำเสนออย่างมืออาชีพให้กับพนักงานในองค์กรหนึ่ง ซึ่งพนักงานส่วนใหญ่ยังไม่ประสบการณ์ด้านการนำเสนอต่อหน้าชุมชน สิ่งที่พบเสมอนั่นคือ ทุกคนจะแสดงอาการวิตกกังวลตั้งแต่ยังไม่ทันเริ่มอบรม

Read Me