การเป็นวิทยากรที่ดี

วิทยากร คือ ผู้ที่ทำหน้าที่เป็นตัวการสำคัญ ที่จะทำให้ผู้เข้ารับการอบรม เกิดความรู้ความเข้าใจ เกิดทักษะ เกิดทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับเรื่องที่อบรม จนกระทั่งผู้เข้ารับการอบรมเกิดการเรียนรู้และสามารถจุดประกายความคิด มีการเปลี่ยนแปลงทัศนคติหรือพฤติกรรมไปตามวัตถุประสงค์ของเรื่องหรือวิชานั้น ๆ

แต่การเป็นวิทยากรที่ดี จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างความประทับใจต้้งแต่แรกเห็น สิ่งที่จะสร้างความประทับใจได้เป็นอย่างแรกนั่นคือ บุคลิกภาพ ทันทีที่วิทยากรเดินขึ้นเวที ผู้ฟังมักจะวิเคราะห์ว่าคนนี้คือใคร จะมาพูดเรื่องอะไร จะน่าสนใจหรือไม่ ซึ่งแน่นอนว่าบุคลิกภาพไม่ดี ผู้ฟังอาจไม่ฟังตั้งแต่เริ่มต้นเลย ดังนั้นการมีบุคลิกภาพที่ดีจึงมีความสำคัญมาก  จึงขอเสนอการบุคลิกภาพที่ดี ดังนี้ค่ะ

presentation1

7 บุคลิกภาพที่ดีสำหรับการเป็นวิทยากร

1 . รูปร่างหน้าตา  สะอาดสะอ้าน น่ามอง

2 . การแต่งกาย  สุภาพเรียบร้อย รู้กาลเทศะ และเหมาะสมกับผู้ฟัง

3 . การปรากฏตัว  คล่องแคล่ว กระฉับกระเฉง

4 . กิริยาท่าทาง    เหมาะสมกับกลุ่มผู้ฟัง สุภาพ

5 . การสบสายตา   มองผู้ฟังให้ทั่ว

6 . การใช้น้ำเสียง   เสียงดัง ฟังชัด

7 . การใช้ถ้อยคำภาษา สุภาพ ให้เกียรติผู้ฟัง

 

นอกจากบุคลิกภาพของนักวิทยากรแล้ว การเป็นวิทยากรที่ดี จำเป็นต้องมีคุณสมบัติดังนี้

11 คุณลักษณะที่วิทยากรที่ดีควรมี

1 . มั่นใจในตนเอง เตรียมพร้อม ซ้อมดี มีสื่อและวิธีการ ที่เหมาะสม

2 . เป็นคนช่างสังเกต คอยสังเกตพฤติกรรมทางกาย วาจา ตลอดจนกระบวนการกลุ่มของผู้เข้ารับการอบรม

3 . มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

4 . แก้ปัญหาเฉพาะหน้าเก่ง

5 . มีการวางแผนที่ดี ทั้งเนื้อหาและลำดับขั้นตอนการนำเสนอรวมทั้งสื่อและเครื่องมือการสื่อสาร

6 . มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและประสานงานเก่ง

7 . มีบุคลิกภาพที่ดี วางตนเหมาะสมกับทุกคน

8 . มีความเป็นกัลยาณมิตร ยิ้มแย้มแจ่มใส เป็นกันเอง คอยช่วยเหลือด้วยน้ำใจ มีความเมตตา ยอมรับในความแตกต่างระหว่างบุคคลและมีความเห็นใจของผู้เข้ารับากรอบรม

9 . รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น มีความยืดหยุ่น ไม่สรุปตัดบทง่าย ๆ เมื่อมีผู้เสนอความคิดเห็นที่แตกต่างออกไป

10 . มีความจริงใจในการถ่ายทอดความรู้

11 . มีแบบฉบับลีลาที่เป็นของตนเองยอมรับจุดเด่นและจุดด้อยของตนและ มีความภูมิใจและเข้าใจ ในบุคลิกภาพของตนเอง และใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ การเป็นวิทยากร

Photo by jurvetson

Photo by USDAgov

Photo by Gage Skidmore