ประกันสังคม…สิทธิ์พร้อมใช้ที่ถูกลืม!

ประกันสังคม เป็นกองทุนที่นายจ้างขึ้นทะเบียน เพื่อรับสิทธิ์ให้กองทุนเป็นผู้ช่วยจ่ายเงินให้แก่ลูกจ้าง ไม่ว่าจะกรณีที่ลูกจ้างประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือตายเนื่องจากการทำงาน หรือป้องกันรักษาผลประโยชน์ให้แก่นายจ้างหรือเจ็บป่วยเป็นโรค ซึ่งเกิดขึ้นตามลักษณะหรือสภาพของงาน หรือโรคซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากการทำงานให้แก่นายจ้าง

ดังนั้นสำหรับการทำประกันสังคม ลูกจ้างจะถูกตัดเงิน 750 บาทจากเงินเดือนทุกเดือน รวมทั้งนายจ้างก็ช่วยจ่ายเงินสมทบอีก 750 บาทต่อคนต่อเดือนเท่ากับลูกจ้าง แต่เพราะสิทธิ์ที่จะเกิดจากประกันสังคมนั้น เป็นสิทธิ์ที่ลูกจ้างต้องร้องขอใช้สิทธิ์ในเรื่องต่างๆด้วยตัวเอง ดังนั้นถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำประกันสังคม เรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่ไม่ควรมองข้ามค่ะ แอนจึงขอนำเรื่องนี้มาขยายให้ทราบกันให้มากขึ้นค่ะ

เงิน 750 บาทที่ถูกหักจากเงินเดือนไปทุกเดือน จะถูกแบ่งเป็นการคุ้มครอง/ดูแล  3 ส่วน

ส่วนที่ 1  : 225 บาท  ดูแลเรื่องเจ็บป่วย ทุพพลภาพ คลอดบุตร และตาย (ถ้าไม่ใช้สิทธิ์ ก็ไม่ได้เงินคืน)

ส่วนที่ 2 :  75 บาท    ใช้ประกันการว่างงาน (ถ้าไม่ใช้สิทธิ์ ก็ไม่ได้เงินคืน)

ส่วนที่ 3 :  450 บาท  เก็บเป็นเงินออมชราภาพ จะได้คืนเมื่ออายุครบ 55 ปี โดยจะมีเงื่อนไขเพิ่มเติม คือ

1. จ่ายประกันสังคมไม่ครบ 1 ปี

จ่ายคืนแบบเงินก้อน “บำเหน็จชราภาพ” เช่น จ่ายเดือนละ 750 บาทมาโดยตลอด 10 เดือน (เมื่ออายุ 55 ปี จะได้คืน 450×10 = 4,500 บาท)

2. จ่ายครบ 1 ปี แต่ไม่ถึง 15 ปี

จะได้เงินก้อนเรียกว่า บำเหน็จชราภาพเช่นกัน แต่จะได้ส่วนที่นายจ้างสมทบไว้ด้วย เช่น จ่าย 750 บาทตลอด 7 ปี (84เดือน) จะได้รับเงินคืนเมื่ออายุครบ 55 ปี คือ 450(ส่วนของตนเองจ่าย)+450(ส่วนของนายจ้างจ่าย) x 84 เดือน = 75,600 บาท

3. จ่ายตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป

จะได้รับเป็นเงินรายเดือน ที่เรียกว่า “บำนาญชราภาพ” โดยคำนวณ 2 กรณีคือ

  – จ่ายครบ 15 ปีเป๊ะๆ

จะได้รับรายเดือน 20% ของเฉลี่ยเงินเดือน 60 เดือนสุดท้าย เช่น 60 เดือนสุดท้าย เฉลี่ยแล้วเท่ากับ 15,000 บาท จะได้รับ 20%  คือเดือนละ 3,000 บาทไปจนตาย

  – กรณีจ่ายมากกว่า 15 ปี

จะได้รับโบนัสเพิ่ม 1.5%ของเงินเดือน 60 เดือนเฉลี่ยสุดท้าย เช่น จ่ายครบ 20 ปี รายเดือนที่จะได้รับคือ 20% ของเงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือน + 1.5%ของเงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือน x 5ปี (จ่าย 20ปี เกินจากที่กำหนดขั้นต่ำมา 5 ปี) เฉลี่ยเงินเดือน 60 เดือนสุดท้าย เท่ากับ 15,000 บาท จะได้รายเดือนเป็น  (20% x15,000 บาท) = 3,000 บาท + (1.5% x 15,000 บาท x 5ปี) = 3,375 บาท รวมเป็น 6,375 บาท  ต่อเดือนไปจนตาย

   *ส่วนกรณีที่ได้รับเงินบำนาญชราภาพแล้ว แต่ยังไม่ครบ 5 ปีเลย แล้วเสียชีวิตไปก่อน จะได้รับบำเหน็จ 10 เท่าของเดือนสุดท้ายของเงินบำนาญที่ได้รับ เช่น รับเงินรายเดือน เดือนล่าสุด 6,375 บาท ตายปุ๊บรับ 63,750 บาท

ขอบคุณสาระข่าวจาก : มูลนิธิผู้บริโภค